مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان از کنکور سراسری
امتیاز : 25 بار امتیاز دهی میانگین رتبه :  4.1
توسط : admin
تاریخ : پنج شنبه 23 شهریور 1391
گروه : آموزشی
تعداد بازدید : 3372 بار
چکیده :

  مدارك لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) ، نيمه حضوري، دانشگاه پيام‌نور ، موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و واحد هاي بين الملل دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي
1- هريك از پذيرفته‌شدگان مي‌بايست بر حسب مورد يكي از موارد ذيل را درزمان ثبت نام ارائه نمايند:
- اصل ‌مدرك گواهينامه دوره چهار ساله و يا شش ساله نظام قديم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان به انضمام يك برگ تصوير آن كه نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.
- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم ‌آموزش متوسطه ويا داوطلبان داراي مدرك شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با نضمام يك برگ تصوير آن كه بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل ديپلم و دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.
- اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي آن (كه تا تاريخ 31/6/91 اخذ شده باشد) براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي بانضمام يك برگ تصوير آن كه نوع رشته تحصيلي دوره پيش دانشگاهي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.
تبصره: با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره پيش دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش دانشگاهي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها، تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي تا سه هفته بعد از پايان تاريخ ثبت نام (حداكثر 15مهر ماه) اخذ شود.بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا اين تاريخ قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان لغو مي گردد.و
چنانچه پذيرفته شده اي بدون اخذ مدرك پيش دانشگاهي تا تاريخ 31/6/91 به تحصيل ادامه دهد در مرحله اي از تحصيل كه باشد اخراج و تبعات ناشي از آن به عهده شخص داوطلب مي باشد.
- اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌ديپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جديدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ براي داوطلبان نظام جديدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بانضمام‌يك‌برگ‌تصويرآن‌كه بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك تحصيلي ديپلم نظام جديدوسال ما قبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص باشد.
- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه(رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) هريك از سال‌هاي 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و1390 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است.
تذكر مهم: مطابق مصوبات جلسات چهاردهم و شانزدهم كار گروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي) در آزمون سراسري سال 1391، سوابق تحصيلي براي ديپلمه هاي نظام جديد آموزش متوسطه رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي سالهاي 1384 تا 1390 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است حداكثر تا ميزان 25 % با تاثير مثبت در گزينش نهايي اعمال شده است.
- اصل مدرك وياگواهي دانش آموختگان دوره هاي معادل (دارندگان مدرك معادل كارداني ) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي‌گسترش‌آموزش‌عالي وزارت علوم،‌تحقيقات و فنآوري برگزار شده‌باشد و مدارك معادل آنان موردتاييدوزارت متبوع باشد.
تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تاييد مي باشد.بديهي است در صورت پذيرش در مقطع كارداني قبولي آنان لغو خواهد شد.
تبصره‌- دانشجويان‌ اخراجي‌ آموزشي‌ موضوع‌ ماده‌ 29 آيين‌نامه‌ آموزشي‌ و همچنين‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كارداني‌ (اعم از كارداني ‌عمومي‌ و يا كارداني‌) را اخذ نموده‌اند نيز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجويان‌ انصرافي‌ پس‌ از تسويه‌ حساب‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذيربط و همچنين‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجويان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ ذيربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظيفه‌ (براي‌ برادران‌) حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولي اعلام شده را دارا ميباشندو منحصراً مي‌توانند در رشته‌اي‌ غير از رشته‌ قبلي‌ خود پذيرفته‌ شوند. بديهي‌ است‌ اين دسته‌ از داوطلبان‌ مي‌توانند كليه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ خود به‌ صورت‌ يكجا به‌ انجام‌ برسانند.
- اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالي براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا تاريخ31/6/91 مشخص شده باشد، بانضمام‌تصوير آن.
- اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني (حداكثرتا تاريخ31/6/91) مشخص شده باشد، بانضمام‌تصوير آن.
تبصره: مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل و قابل قبول مي باشد لذا اين دسته از پذيرفته شدگان(دارندگان مدرك مذكور) مي توانند در مقطع كارشناسي به ادامه تحصيل بپردازندبديهي است كه دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذيرش در دوره كارشناسي پيوسته مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دورهاي كارداني ،‌ كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76
قابل معادل سازي نمي باشد.
- اصل يا گواهي سال اول ، دوم وسوم دبيرستان ويا هنرستان براي دارندگان مدرك دوره هاي كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي آموزش و پرورش كه در آن بخش و شهرستان محل تحصيل در آن درج شده باشد.
2- ارائه‌اصل‌گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني)براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك ‌كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي ‌كه ‌پايان ‌طرح‌ نيروي‌انساني‌آنان تا تاريخ 31/6/91 و يا 30/11/91 باشد.
3- اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات آن
4- اصل كارت ملي بانضمام 2 برگ تصوير از پشت و روي آن..
5- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.
6- مدركي‌ كه ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه ‌آنها را با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه 33 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك) مشخص كند(
براي برادران).
7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .
8-اصل‌حكم‌استخدامي ويا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور و يك نسخه فتوكپي آن، براي كارمندان رسمي وزارت علوم‌،تحقيقات وفناوري ودانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه كارمندي در رديف پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌تحصيلي‌نوبت‌دوم (شبانه) دانشگاهها وموسسات آموزش عالي قرارگرفته‌اند.
9-اصل‌گواهي مبني برداشتن شرايط بومي وهمچينين داشتن حداقل سه‌سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي و يك نسخه فتوكپي آن، براي كاركنان دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ذيربط كه با استفاده از سهميه تخصيص داده شده در يكي از رشته‌هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشي پزشكي پذيرفته شده‌اند.
10- معرفي‌نامه‌رسمي‌از وزارت‌آموزش‌وپرورش‌(فرم سهميه آموزگاران)با امضاء‌و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط، براي پذيرفته شدگاني كه آموزگارديپلمه رسمي(قطعي‌،‌آزمايشي وپيماني) ‌وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ مي‌باشند‌و‌ با ‌استفاده‌از بورسيه ‌آموزگاران‌ در رشته راهنمايي ومشاوره پذيرفته شده‌اند. ( فرم شماره 3).
11- اصل و كپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...(براي پذيرفته شدگان رشته‌هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي)
12-معرفي‌نامه ‌از سازمان ‌متبوع ‌براي‌ بهياران پذيرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاري ‌كه ‌از سهميه‌ بهياران ‌استفاده ‌نموده‌اند. كه‌ در آن‌ ضمن ‌اعلام داشتن سه‌ سال سابقه خدمت اعم از دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت كه نامه مذكور مي بايست به تاييد دفتر پرستاري محل خدمت رسيده باشد.
تبصره : پذيرفته‌شدگان با ضوابط بند 12 لازم است كه علاوه بر ارائه معرفي مذكور نسبت به ارائه ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه ‌و يا دپيلم‌ بهياري‌ نظام جديدآموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌پيش دانشگاهي(حداكثر تا تاريخ 31/6/91 اخذ شود) در هنگام ثبت نام در رشته قبولي اقدام نمايند.

 به این خبر چه امتیازی میدهید ؟