شرح وظایف اداره کل امور اداری
 
1.کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از مسئول مافوق و اجرای آنهاطبق مقررات مربوط به امور اداری.
2. مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظردر مورد آنها در صورت نیاز.
3. تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی.
4. نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق.
5. انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی،انتصاب، ترفیع، مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب.
6. بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنها.
7. بررسی روشهای مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق.
8. بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد و طراحی فرم های جدید با توجه به نیازهای پرسنلی کارکنان.
9. شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم.
10. اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد پیگیری نتایج آن.
11. پیشنهاد انتصاب،انتقال،ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه.
12. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی،ماموریت های اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر.
13. تهیه گزارشهای لازم در مورد فعالیت و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حلهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور.
14. نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد.
15. همکاری و نظارت لازم جهت تهیه آمارهای در خواستی از واحد و انجام مکاتبات در این مورد.
16. نظارت بر حسن انجام کار امور واحد کارگزینی، خدمات، دبیرخانه، ، انبار، تدارکات، نقلیه و پیگیری نتایج اقدامات به عمل آمده و ایجاد هماهنگی بین واحدهای فوق الذکر.
17. بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و در خواست های واصله از کارکنان و اقدام لازم مطابق مقررات.
18.همکاری در تنظیم بخشنامه ها، دستور العمل هاو آئین نامه های مورد نیاز با مشورت و تائید مقام ما فوق.
19. نظارت بر تنظیم ساعت کار اداری کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها و تائید مقام ما فوق
20. صدور و تائید گواهی حقوق و اشتغال کارکنان محل خدمت جهت ارائه به بانکها یا سایر سازمانهای ذیربط.
21. تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و کنترل و نظارت لازم بر عملکرد آنها.