اطلاعاتخوابگاه دختران

بسمه تعالی


محل خوابگاه:پردیس مرکزی موسسه 
 
ظرفیت هر اتاق:6-8 نفره

هزینه هر ترم:8000000 ریال 

 لازم به ذکر است:پرداخت هزینه خوابگاه با اقساط امکان پذیر است

شماره تماس 6-33687701
 داخلی 140 (سرکارخانم مالکی)