شرح وظایف معاونت مالی اداری
معاون اداري و مالي
 
 دكترمرتضی سامتی
عضو هيأت موسس موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 
معاونت اداري و مالی دانشگاه درتلاش است تا همواره با استفاده بهينه از منابع انساني و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزايش كارآيي و اثربخشي واحدهای مختلف دانشگاه دركمترين زمان و با كمترين هزينه به بيشترين بهره‌وري نايل آيد.      
 
دفتر معاونت:
آدرس:اصفهان- میدان جمهوری-  موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی- ساختمان مركزي - طبقه دوم- دفتر معاونت اداري مالي
تلفن تماس:33687702 داخلی 102
 
شرح وظایف:
•  همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.
•  رسيدگي به هدف¬هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف.
•  ايجاد هماهنگي بين فعاليت¬هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود.
•  نظارت بر انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
•  اداره كلي و عمومي امور پرسنلي و نظارت كلي بر حسن اجراي آن در دانشگاه در چهارچوب قوانين و مقررات جاري.
•  برقراري ارتباط و هماهنگي مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در ارتباط با هماهنگي مسائل اداري و مالي دانشگاه.
•  نظارت بر حسن اداره امور مالي و حسابداري دانشگاه و مراقبت در اجراي صحيح قوانين و مقررات مالي.
•  نظارت بر تداركات و تأمين به موقع لوازم، وسائل و تجهيزات واحدهاي مختلف دانشگاه.
•  نظارت بر انجام كليه امور خدمات عمومي، فني و تأسيساتي و تعميراتي، تزئيني و بهداشتي محيط دانشگاه.
 
•  نظارت بر انجام كليه امور حقوقي دانشگاه، جهت استيفاي حقوق دانشگاه در مراجع ذيصلاح.
•  ارائه گزارش عملكرد در مقاطع زماني لازم در زمينه وظايف مربوطه به مقامات و مراجع ذيربط دانشگاه.            
•  پيشنهاد نصب و عزل مديران و سرپرستان واحدهاي تابعه به رياست دانشگاه.
•  شركت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداري و مالي به منظور هماهنگي امور مذكور با ديگر فعاليتهاي دانشگاه.
•  تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه
•  نظارت دقيق و مستمر و مستقيم برفعاليتهاي اداري و مالي واحدهاي تابعه
•  نظارت مستقيم براجراي قوانين اداري ومالي كه ازسوي مراجع ذيصلاح كشورتدوين وبه دانشگاه ابلاغ مي گردد
•  همكاري مستقيم با مديريت بودجه و تشكيلات در تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه
•  نظارت برحسن اجراي قراردادهاي ساختماني،تاسيسات و تهيه و تدارك احتياجات دانشگاه
•  دريافت درآمدهاي اختصاصي از طريق قراردادهاي تحقيقاتي طبق قانون ومقررات و واريز آن به خزانه نزد بانك مركزي
•  دريافت كمكهاي مردمي و واريز آنبه حساب كمكهاي مردمي دانشگاه
•  نظارت دقيق بر كليه خريدهاي داخلي و خارجي
•  نظارت دقيق بر كليه اموري كه داراي بار مالي بوده و براي دانشگاه ايجاد تعهد نمايد
•  صدور ابلاغيه هاي اداري و ماموريتها براي اعضاء هيات علمي
•  نظارت بر تهيه گزارشهاي ساليانه ، ماهيانه معاونت و ارسال آن به مراجع ذيربط  
•  صدور بخشنامه هاي اداري و مالي دانشگاه
 •   نظارت و پيگيري در مورد مسايل حقوقي دانشگاه با همكاري دفتر امور حقوقي
•  نظارت دقيق بر سياستها و خط مشي هاي كلي در مورد استخدام و طرحهاي پرسنلي و روشهاي تشويق و تنبيه ...طرحهاي اضافه كاري و....
•  ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و هدايت اقدامات جاري واحدهاي تابعه