رزومه
 
دكتري,اقتصاد بين الملل و توسعه,واحد علوم و تحقيقات تهران,ايران,-1375
فوق ليسانس,اقتصاد بين الملل,دانشگاه اصفهان,ايران,-1368
ليسانس,اقتصاد,دانشگاه اصفهان,ايران,-1364
 
Foreign Market Analysis:Iran Pistachio as a Case Study,ISI,MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH,1391,حسین معینی,بهرام رنجبریان,مجید رشید کابلی,کریم آذربایجانی | Detail
اثر فساد بر روي تجارت دو جانبه كشورهاي منتخب منطقه اي خاورميانه,علمي پژوهشي,تحقيقات اقتصادي-دانشگاه تهران,1391,کریم آذربایجانی,همایون شیرازی,ندا سمیعی | جزئیات 
مشخصه هاي تجارت عمودي درون صنعت در ايران:رويكرد داده هاي تابلويي ,علمي پژوهشي,پژوهشها وسياستهاي اقتصادي-وزارت امور اقتصادي و دارايي (اين مجله از تابستان 89 داراي درجه علمي -پژوهشي مي باشد),1390,کریم آذربایجانی,سارا طاعتی  
تاثير متنوع سازي صادرات بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي,علمي پژوهشي,پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي-دانشگاه پيام نور استان مركزي-با همكاري دانشگاههاي ديگر,1390,کریم آذربایجانی,مولود راکی,همایون رنجبر | جزئیات 
بررسي اثر سياست هاي ملياتي بر نابرابري درآمد و رشد اقتصادي,علمي ترويجي,راهبرد ياس-خصوصي,1390,کریم آذربایجانی,مهدی مرادپور اولادی,زهرا نجفی | جزئیات 
اثرات موانع غيرتعرفه اي بر تقاضاي واردات کالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و مصرفي ايران در دوره (1386-1385),ساير,فصلنامه تحقيقات اقتصادی راه انديشه-موسسه آموزش عالی غير دولتی - غير انتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی,1390,ژاله پاکباز,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,محمد واعظ برازانی | جزئیات 
اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي و بهره وري كل عوامل توليد در كشورهاي منتخب (2006-1993),ساير,تحقيقات اقتصادي راه انديشه-موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني,1390,کریم آذربایجانی,هاجر مصطفایی | جزئیات 
اثر نهادها بر روابط تجاري ايران و كشورهاي در حال توسعه بين سال هاي 2002 تا 2006,ساير,پژوهش هاي علوم انساني نقش جهان- دانشگاه اصفهان,1390,کریم آذربایجانی,ندا سمیعی,همایون شیرازی,محمدرضا جلیلوند | جزئیات 
 The Effects of Iran's Accession to the WTO on Iran's Rubber Industry Competitiveness (Case Study:Yazd Rubber Industries Complex),غير ISI,Middle Eastern Finance and Economics,1390,رضا حسینی,خدیجه نصرالهی,کریم آذربایجانی,علی فلاح | Detail
 The Effect of Timely Earnings Forecast by Managers on Cost of Equity Capital,غير ISI,Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,1390,سعید فتحی,کریم آذربایجانی,زهرا خواست خدایی | Detail

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي برون گروهي بر توسعه اقتصادي در استان هاي ايران,علمي پژوهشي,راهبرد-مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام,1390,وحید قاسمی,کریم آذربایجانی,مهدی ادیبی سده ,خالد توکلی | جزئیات 
رابطه سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي,علمي پژوهشي,رفاه اجتماعي-دانشگاه علوم بهزيستي-همكاري با انجمن جامعه شناسي ايران,1389,وحید قاسمی,مهدی ادیبی سده ,کریم آذربایجانی,خالد توکلی | جزئیات 
 تحليل پوياي تقاضاي نهاده‌ي انرژي در صنايع كارخانه‌ه اي ايران,علمي پژوهشي,تحقيقات مدلسازي اقتصادي-دانشكده علوم اقتصادي-باهمكاري دانشگاه هاي ديگر,1389,علیمراد شریفی,کریم آذربایجانی,ایرج کاظمی ,ابوذر شاکری | جزئیات 
 اثر نهادها بر روي تجارت دو جانبه كشورهاي منتخب خاورميانه,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1389,کریم آذربایجانی,ندا سمیعی,همایون شیرازی | جزئیات 
عوامل موثر بر انگيزش کارکنان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان,علمي پژوهشي,مديريت اطلاعات سلامت-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان,1389,مهدی ابزری,علی شائمی برزکی ,منصوره پورمیری,کریم آذربایجانی | جزئیات 
تأثير تسهيلات اعطايي بانك جهاني بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه منا:درس‌هايي براي ايران,ساير,فصلنامه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي,1389,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,رامین اسلامی | جزئیات 
شناسايي مزيت هاي رقابتي در صنعت گردشگري به منظور جذب گردشگران خارجي مورد مطالعه استان اصفهان,علمي پژوهشي,مطالعات و پژوهشهاي شهري-منطقه اي-دانشگاه اصفهان-همكاري با دانشگاههاي ديگر,1389,علی کاظمی,علی صنایعی,بهرام رنجبریان,کریم آذربایجانی | جزئیات 
پيش بيني قيمت تخم مرغ در ايران:مقايسه روش هاي ARCH و شبکه هاي عصبي مصنوعي,ساير,اقتصاد کشاورزی و توسعه,1388,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,لیلی بیاری | جزئیات 
 Survey of the Competitiveness of the Iranian Petrochemical Industry in the Threshold of Joining WTO:Selected Product,علمي پژوهشي,سياست علم و فناوري-انجمن علمي مديريت تكنولوژي ايران,1388,کریم آذربایجانی,علیمراد شریفی,سمیه موذن | Detail
 The Impact of Trade Liberalization on Iran's Manufacturing TFP:An Application of Olley-Peaks Approach,غير ISI,Iranian Economic Review,1388,عباس امینی فرد,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی | Detail
بررسي ارتباط بين سرمايه گاري مستقيم خارجي، تجارت و رشد در چارچوب يك الگوي خود توضيح با وقفه‌ةاي گسترده ARDL,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه تربيت مدرس-همكاري با انجمن اقتصاد اسلامي,1388,کریم آذربایجانی,آمنه شهیدی,فرزانه محمدی | جزئیات 
اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادي ، مطالعه موردي ايران و شركاي تجاري‌اش در سالهاي 2005-1995,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه تربيت مدرس-همكاري با انجمن اقتصاد اسلامي,1388,کریم آذربایجانی,زهره شیرانی فخر |جزئیات 
عوامل مؤثر بر مهاجرت نيروی کار ايران,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1388,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,نفیسه هنری | جزئیات 
ره يافت شبکه عصبي مصنوعي (ANN) و روش هاي هم جمعي (ARDL و جوهانسون- جوسيليوس) در پيش بيني قيمت گوشت مرغ در ايران,علمي پژوهشي,اقتصاد و كشاورزي-انجمن اقتصاد كشاورزي ايران,1388,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,لیلی بیاری | جزئیات 
 Exploration of the Relationship between Cultural-Socio-Economic Determinants & Entrepreneurship,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1388,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,یاسر عباسلو | Detail
مقايسه ي بين مدل هاي شبکه هاي عصبي مصنوعي و سري زماني براي پيش بيني قيمت گوشت مرغ در ايران,علمي پژوهشي,پژوهشنامه علوم اقتصادي-دانشگاه مازندران,1388,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,لیلی بیاری | جزئیات 
تقاضاي كل واردات و اجزاي مخارج در ايران يك تحليل اقتصاد سنجي ,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1387,کریم آذربایجانی,آمنه شهیدی,فرزانه محمدی | جزئیات 
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي كشورهاي منتخب آسيايي و اقيانوسيه ,علمي پژوهشي,پژوهشي-دانشگاه اصفهان-علوم انساني,1387,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,روح اله بابکی | جزئیات 
اثر حجم تجارت خارجي بر مهاجرت نيروي كار:مورد ايران و كشورهاي منتخب OECD,علمي پژوهشي,پژوهشنامه اقتصادي-پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي-همكاري با انجمن بازرگاني,1387,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,نفیسه هنری | جزئیات 
اندازه گيری درجه رقابت پذيری بين المللي بين شرکای تجاری منتخب ايران ,علمي پژوهشي,پژوهشنامه اقتصادي-پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي-همكاري با انجمن بازرگاني,1387,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,شیرین مصری نژاد | جزئیات 
 Monitoring basic characteristics of various economic-geographic regions for economic integration possobility ,غير ISI,China-USA business review,1387,کریم آذربایجانی,سیدمحمد فهیمی فرد | Detail
بررسي رابطه بلند مدت بين صادرات،‌ سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي در ايران ,علمي پژوهشي,پژوهشي-دانشگاه اصفهان-علوم انساني,1387,کریم آذربایجانی,زهرا شاه‌محمدی | جزئیات 
ارزيابي برنامه جامع نرم افزاري انتقال خون در ميزان مردودي، بروز خطا و رضايتمندي اهداكنندگان خون اصفهان، سال 1384,علمي پژوهشي,خون-مجله مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران,1387,مصطفی آقاحسینی,علی شائمی برزکی ,کریم آذربایجانی,ناهید اکبری | جزئیات 
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي,علمي پژوهشي,پژوهشي-دانشگاه اصفهان-علوم انساني,1387,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,روح الله بابکی | جزئیات 
کاربرد متغيرهاي ابزاري و روش حداقل مربعات دو مرحله اي با دلده هاي تابلويي در بررسي رابطه تعاملي جريان تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه تربيت مدرس-همكاري با انجمن اقتصاد اسلامي,1387,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,بتول رفعت | جزئیات 
 Survey of the Competitiveness of the Iranian Petrochemical Industry in the Threshold of Joining WTO:Selected Products,ساير,-International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سيستان و بلوچستان,1387,کریم آذربایجانی,علیمراد شریفی,سمیه موذن | Detail
بررسي عوامل كاهش بهره‌وري خط توليد لوله كارخانه ايرانيت اصفهان به روش TPM ,ساير,شيخ بهائي-دانشگاه شيخ بهائي,1387,کریم آذربایجانی,مصطفی عمادزاده,مجید آراسته | جزئیات 
تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشور ,ساير,مجله توسعه و سرمايه,1387,کریم آذربایجانی,علیمراد شریفی,عبدالناصر شجاعی | جزئیات 
بررسي تأثير عملكرد شورايهاي شهر بر اثر بخشي شهرداري‌ها (مطالعه موردي:شواري اسلامي شهر و شهرداري آباده) ,ساير,پژوهشنامه ي علوم انساني واجتماعي دانشگاه مازندران,1386,کریم آذربایجانی,جواد دریایی | جزئیات 
تخمين توابع و برآورد كشش عرضه محصولات پروتئيني در كشور (80-1340),ساير,مجله اقتصاد و مديريت -دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران,1386,کریم آذربایجانی,مریم امامی میبدی | جزئیات 
نگرش هاي كاركنان داراي محدوديت هاي جسمي-ذهني در محيط كار,علمي پژوهشي,روانشناسي معاصر-انجمن روانشناسان ايران,1386,ابوالقاسم نوری,حسن لباف,کریم آذربایجانی,مهدی ابزری,مهرداد کلانتری,مهدی جمشیدیان | جزئیات 
بررسي رابطه بين جريان تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) ,علمي پژوهشي,تحقيقات اقتصادي-دانشگاه تهران,1386,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,بتول رفعت | جزئیات 
براورد تابع تقاضاي انرزي الكتريكي در بخش صنعت كشور (1381-1346),علمي پژوهشي,تحقيقات اقتصادي-دانشگاه تهران,1385,کریم آذربایجانی,علیمراد شریفی,مهسا ساطعی | جزئیات 
نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در تقاضاي نيروي كار ايران,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1385,مسعود صادقی,کریم آذربایجانی | جزئیات 
تجارت درون صنعت ايران با چين:نگاهي نو ,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1385,کریم آذربایجانی,گل آرا ایزدی | جزئیات 
رقابت پذيري بين المللي و شدت برون گرايي مصرفي در فرآيند آزاد سازي تجاري در ايران:تحليلی پويا,ساير,اقتصاد و تجارت نوين,1385,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی,شیرین مصری نژاد | جزئیات 
بررسي تاثير نظام جديد حسابداري دولتي بر شفاف سازي عملكرد اعتبارات تملك دارايي ها ي سرمايه اي ,علمي ترويجي,علوم اداري واقتصاد-دانشگاه اصفهان,1385,کریم آذربایجانی,مهدی ابزری,شاهرخ هوشمند | جزئیات 
اندازه گيري و تجزيه و تحليل كارايي و بهره وري بانك هاي استان اصفهان به روش dea,علمي ترويجي,علوم اداري واقتصاد-دانشگاه اصفهان,1385,کریم آذربایجانی,مجید کوهی اصفهانی | جزئیات 
مطالعه پتانسيل تجاري ايران از ديدگاه تجارت درون صنعت,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1384,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,اصغر حق شناس | جزئیات 
بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري در فعاليتهاي تجاري كمتر مولد در مقايسه با سرمايه گذاري در صنايع كوچك ,علمي پژوهشي,دانش و توسعه-دانشگاه فردوسي-همكاري با انجمن بازرگاني,1384,کریم آذربایجانی,سیدمرتضی فیروزآبادی,مهدی خداپرست مشهدی | جزئیات 
بررسي ميزان آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان در استقرار و توسعه تجارت الكترونيك,علمي ترويجي,علوم اداري واقتصاد-دانشگاه اصفهان,1383,کریم آذربایجانی,امیر مانیان,حسن قربانی | جزئیات 
 ECONOMIC CONVERGENCE AND THE SPILLOVER EFFECTS OF TRADE AND REGIONAL INTEGRATION ON,ساير,The Middle East Business and Economic Review,1382,کریم آذربایجانی,نعمت اله اکبری,سید کمیل طیبی,شکوفه فرهمند | Detail
تعيين مناسب ترين ترتيب تجاري - منطقه اي براي اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي همگرايي و جهاني شدن,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي ايران-دانشگاه علامه طباطبايي,1381,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,حسین کریمی هسنیجه |جزئیات 
بررسي ميزان شايسته سالاري در انتخاب مديران بخش دولتي و خصوصي,علمي پژوهشي,دانش مديريت-دانشكده مديريت دانشگاه تهران,1380,علی عطافر,کریم آذربایجانی | جزئیات 
صرفه هاي ناشي از مقياس:تحليلي از وضعيت شركت ذوب آهن اصفهان,علمي پژوهشي,تحقيقات اقتصادي-دانشگاه تهران,1380,کریم آذربایجانی,مصطفی عمادزاده,غلامرضا زمانیان | جزئیات 
بررسي پتانسيل تجاري موجود ميان ايران و اکراين:بکارگيري يک مدل جاذبه,علمي پژوهشي,پژوهشنامه بازرگاني-موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني,1380,سید کمیل طیبی,کریم آذربایجانی | جزئیات 
عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان ستادي شرکت فولاد مبارکه,ساير,مجله دانش و پژوهش دانشگاه آزاد خوراسگان,1378,مهدی ابزری,کریم آذربایجانی,سید امیر حسین پزشک | جزئیات 
آزمون تاثير فناوري هاي مهارت محور بر اشتغال نيروي كار ايران,علمي پژوهشي,پژوهشهاي اقتصادي-دانشگاه تربيت مدرس-همكاري با انجمن اقتصاد اسلامي,دکتر مصطفی عماد زاده,کریم آذربایجانی,دکتر سعید صمدی,دکتر مسعود صادقی | جزئیات 
 technolology spillover efects of forein direct investment,کریم آذربایجانی,سید کمیل طیبی,محمد واعظ برازانی,? | Detail