معرفی
دفتر همكاریهای علمی و بین‌المللی موسسه راغب اصفهانی با هدف متمرکز نمودن تمامی امور علمی بین‌المللی دانشگاه و ایجاد و گسترش روابط بین دانشگاهی در سطح بین‌المللی در سال 1392مشغول به فعالیت شده است. از جمله فعالیتهای این دانشگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
   ۱. تبلیغات دانشگاه در سطح بین الملل
   ۲. تلاش در گسترش روابط علمی فیما‌بین موسسه و مراکز و موسسات آموزشی پژوهشی خارج از کشور 
   ۳. اجرایی کردن اهداف بین‌المللی موسسه
   ۴. انجام مکاتبات مربوط به سفرهای خارجی اعضای هیات علمی 
   ۵. انجام مکاتبات مربوط به سفرهای علمی خارج از کشور دانشجویان 
   ۶. تهیه گواهی‌های اشتغال به تحصیل دانشجویان مبتنی بر نامه آموزش