تلفن های ضروری موسسه

داخلی

نام و نام خانوادگی

سمت/واحد موسسه

داخلی

نام و نام خانوادگی

سمت/واحد موسسه

داخلی

نام و نام خانوادگی

سمت/واحد موسسه

داخلی

نام و نام خانوادگی

سمت/واحد موسسه

101

خانم پور جعفر

مسئول دفتر
کارشناس دبیرخانه

123

آقای مهندس بیات

تدارکات و پشتیبانی

144

خانم حسین زاده

بایگانی

165

.........

............

102

آقای دکتر یزدچی

عضو هیئت علمی
معاون مالی و اداری

124

خانم دکتر جنتیان

عضو هیئت علمی

145

فکس امورمالی

فاکس امورمالی

166

.........

............

103

آقای دکتر سامتی

عضو هیئت علمی

125

.........

............

146

خانم دکتر علینقیان

عضو هیئت علمی
مدیر گروه مدیریت

167

.........

............

104

خانم کامرانیان

عضو هیئت علمی مدیریت

126

خانم مهندس رجالی

مدیرگروه گرافیک
168

خانم آذربایجانی

مدیر گروه دروس عمومی

105

آقای مهندس یقینی

مدیر فرهنگی

127

آقای بهنام پور

رئیس دانشکده علوم انسانی

148

آقای دکتر میرمجربیان

عضو هیئت علمی

خانم کامرانیان

عضو هیئت علمی

106

خانم کشاورز

کارشناس امتحانات

128149

آقای دکتر مهریار

معاون پژهشی

169

.........

............

107

آقای هاشمی

مدیر امور مالی و اداری

129

   

150

آقای زراعتی

مدیر تربیت بدنی
108

.........

............

   173

خانم دکتر بهارلوئی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

109

فکس موسسه

............

130

آقای هاشمی

عضو هیئت علمی

151

آقای دلباز

کارمند خدمات

 110

آقای دکتر آذربایجانی

قائم مقام ریاست
معاون آموزشی

131

خانم مهندس نوری

کارشناس نظارت و ارزیابی
مسئل تکثیر امتحانات

152

آقای نظیفی

کارمند خدمات

174

آقای دکتر براتی

مدیر گروه کامپیوتر

111

خانم دکتر نوئین

مدیرگروه روانشناسی

132

آقای مهندس شریف بهشتی

عضو هیئت علمی112

آقای محمدی

تکنسین تاسیسات و برق

133

آقای موحد

کارشناس کتابخانه113

..................

سرپرست حراست

134

.........

............

155

خانم مهندس باطنی منش

مدیر اداره آموزش

177

خانم سلیمانی

کارشناس گروه فنی و مهندسی

114

خانم بهارلوئی

کارشناس آموزش

135

آقای شیرانی-آقای قاسمی

نگهبانی موسسه

156

.........

............

178

.........

............

115

آقای مهندس صالحی

کارشناس سیستم گلستان

136

.........

............

157

.........

............

179

.........

............
137

سلف موسسه

سلف موسسه

158

آقای توحید مهریار

کارشناس پژوهشی

180

آقای کتابی

کارشناس انفورماتیک

117

.........

............

138

.........

............

159

.........

............

181

.........

............

118

.........

............

139

.........

............

160

حجت الاسلام کلباسی

ریاست موسسه

     

119

آقای سمندریان

کارشناس امورمالی

140

.........

............

     

141

.........

............

162

.........

............

     

121

آقای مهندس شریف بهشتی

مدیر روابط عمومی
مدیر طرح و برنامه ریزی

142

.........

............

163

.........

............

     

122

خانم مهندس مدنی فر

کارشناس گروه علوم انسانی

143

............

............

164

.........

............

     
1399/07/16
Powered by DorsaPortal